Privacyverklaring ABVV Oost-Vlaanderen

Met deze privacyverklaring willen we duidelijke informatie bieden over ons privacybeleid, over de persoonsgegevens die wij gebruiken en waarom dit noodzakelijk is.

Goedkeuring en transparantie zijn de basis van alles!

Het ABVV Oost-Vlaanderen streeft ernaar om op een wettelijke en correcte manier om te gaan met al jouw persoonsgegevens. We doen er alles aan om je privacy te waarborgen en gaan daarom heel zorgvuldig om met de gegevens die we verwerken over jouw persoon.

Het ABVV Oost-Vlaanderen biedt een waaier aan van informatie, dienstverlening, vorming, syndicale en socio-culturele activiteiten. Om de best mogelijke service te bieden, hebben wij een aantal persoonlijke gegevens nodig van jou als lid, vrijwilliger, militant, (potentiële) klant of geïnteresseerde. Wij hebben uiteraard niet altijd evenveel informatie nodig: zo zal minder informatie gevraagd worden bij het bestellen van een boek dan voor het verzorgen van een dienstverlening zoals loopbaanadvies. We vragen in elk geval nooit meer persoonsgegevens op dan strikt noodzakelijk is.

Hoe verkrijgen we jouw persoonsgegevens?

Onze verwerkingen van persoonsgegevens binnen Vlaams ABVV zijn steeds gebaseerd op een grond van wettelijke verplichting, legale gronden en/of je specifieke toestemming.

Als ABVV-lid

Door lid te worden van het ABVV, geef je een “ alles- in- een” toestemming voor verwerking van je persoonsgegevens in het kader van onze brede waaier aan diensten en activiteiten.

Lid zijn van een centrale van het ABVV kan verschillende vormen aannemen. Je kan gewoon “lid “ zijn , maar ook militant of een afgevaardigde of ondertussen al gepensioneerd zijn. In welke hoedanigheid ook, willen wij je de best mogelijke informatie, dienstverlening en bijstand bieden en daarom net is het noodzakelijk dat wij een aantal persoonlijke gegevens van jou verwerken.

Als ABVV- lid heb je recht op diensten en voordelen die aangeboden worden door je ABVV-gewest en je ABVV-beroepscentrale. Niet -vakbondsleden kunnen hier niet van genieten.

Het ABVV, zijn gewesten en beroepscentrales kunnen je als lid zelf contacteren en diensten aanbieden. Omgekeerd kan je hen ook contacteren. Die wederzijdse contactname kan face- to –face gebeuren, via telefoon, via e-mail, via de website.. en andere aangeboden contactvormen. Elke contactname kan leiden tot registratie van persoonsgegevens in je ledendossier. Voor deze werkwijze moet je dus geen aparte toestemming geven, want ze vloeit voort uit je lidmaatschap.

Wij opteren er dus voor om je lidmaatschap te bundelen in één pakket. Op het moment dat je lid wordt, geef je dan je specifieke toestemming voor deze aanpak.

Ook voor leden bieden wij dienstverlening aan die we doen in opdracht van een overheid, zoals de VDAB. Daar waar wij je in opdracht van VDAB bijstaan in je zoektocht naar werk of als erkend loopbaancentrum, zijn wij wettelijk verplicht ook bepaalde persoonsgegevens aan hen door te geven. Je wordt hierover steeds door ons geïnformeerd. Je moet hiervoor geen toestemming geven, omdat de overheid hierbij handelt vanuit haar decretale opdracht en onderdelen kan uitbesteden aan ons of aan andere derden.

Als niet-lid

Daarnaast kan je ook als niet lid beroep op ons doen. Dit is zeker het geval als wij werken in opdracht van een overheid, zoals bijvoorbeeld de VDAB. Hier gelden dezelfde privacy regels zoals hierboven beschreven voor dienstverlening in opdracht van de overheid.

Welke persoonsgegevens verwerken wij?

Hieronder vind je een opsomming van persoonsgegevens die wij kunnen verzamelen:

 • Rijksregisternummer, naam, voornaam, geboortedatum, geboorteplaats, geslacht, woonplaats ( adres, postcode, plaats), gezinssamenstelling, nationaliteit, origine, moedertaal
 • E-mailadres, telefoonnummer ( vast, mobiel)
 • Lidmaatschap ABVV-gewest, ABVV-centrale
 • Bankrekeningnummer, rekeninguittreksel
 • Arbeider, bediende, werkloos, loopbaanonderbreking, student, interim, ziek, langdurig arbeidsongeschikt enz..
 • Professionele/educatieve informatie zoals loopbaan, werkgeverparitair comité, baan en werkgelegenheid, onderwijs, opleiding, CV, evaluaties, Training en opleiding
 • Medische informatie in de brede zin
 • Lidmaatschappen van professionele organisaties
 • Foto’s van activiteiten, manifestaties, enz

Bijzondere persoonsgegevens zoals lidmaatschap van een vakbond en gegevens van delegees en secretarissen worden verwerkt om onze syndicale werking uit te bouwen. Andere bijzondere persoonsgegevens zoals aanwezigheid van arbeidshandicap, gezondheidsproblemen, origine en moedertaal worden enkel bevraagd en verwerkt indien belangrijk om de afstand tot de arbeidsmarkt in te schatten, een essentieel element in onze loopbaandienstverlening. Dit gebeurt enkel indien absoluut noodzakelijk voor een kwaliteitsvolle dienstverlening en meestal vanuit een overeenkomst/contract met de overheid ( cfr loopbaandienstverlening, loopbaanbegeleiding, KOPA- opleiding en begeleiding)

Waarvoor gebruiken we jouw gegevens?

Wij gebruiken jouw gegevens voor verschillende doelen op vlak van informatie, dienstverlening, vorming, syndicale en socio-culturele activiteiten (…) zoals:

 • Ledenregistratie in de ruime zin
 • Het opsturen van nieuwsbrieven, informatie (ongeacht het formaat)
 • Het aanbieden van downloadbare documenten en een optimaal gebruiksgemak van onze websites garanderen als je die bezoekt
 • Informatie en dienstverlening bieden ivm je loopbaan, de arbeidsmarkt, werk en werkloosheid, je rechten en je plichten… als jongere, werkzoekende, werkende, arbeidsongeschikte, senior, gepensioneerde, (…)
 • Het aanbieden en je laten deelnemen aan erkende loopbaanbegeleiding met loopbaancheques
 • Het aanbieden van en je laten deelnemen aan vorming als militant, delegee, werkloze …
 • Het aanbieden van en je laten deelnemen aan socio- culturele activiteiten
 • Syndicale ondersteuning en bijstand in brede zin
 • Syndicale werking in brede zin
 • Verzekering van vrijwilligers
 • Beheer en uitvoeren van betalingen, boekhouding
 • VZW-beleid
 • Subsidiëringsvoorwaarden van de overheid
 • Communicatie over onze werking en activiteiten
 • Campagnes

Hoe lang houden wij jouw persoonsgegevens bij?

Wij houden gegevens bij zolang dat nodig is voor het doel waarvoor ze verzameld zijn. Hoelang wij jouw gegevens bijhouden is gebaseerd op volgende invalshoeken:

 • De wettelijke verplichtingen die wij moeten nakomen
 • De duurtijd van je lidmaatschap bij ABVV
 • De duurtijd van je engagement bij ABVV en zijn VZW’s
 • Het voor jou eenvoudig maken als je na een onderbreking toch opnieuw wil aansluiten
 • De aard van de geboden service en eventuele nazorg die wij willen bieden, ook al ben je geen lid meer
 • Jouw recht om gegevens te laten wissen
 • De duurtijd voorgeschreven door de overheidsverplichting

Concreet zijn de bewaartermijnen:

 • Lidmaatschap: 10 jaar na melding einde lidmaatschap
 • Inschrijving activiteit of aankoop publicatie: 1 jaar na initiële inschrijving opdat je bij een nieuwe inschrijving of bestelling niet opnieuw al je gegevens moet doorgeven
 • Sociaal cultuur werk: maximaal 10 jaar of 2 beleidsperiodes in functie van overheidscontrole

Wie heeft zicht op jouw gegevens?

Binnen het ABVV Oost-Vlaanderen hebben alleen die medewerkers toegang tot jouw persoonsgegevens, als ze er binnen hun takenpakket de verantwoordelijkheid toe hebben om persoonsgegevens te verwerken of te raadplegen. Zij zijn uiteraard gebonden aan geheimhouding.

Wij delen persoonsgegevens enkel met interne en externe diensten waar wij mee samenwerken als dat noodzakelijk is voor het doel waarvoor we de gegevens verzameld hebben. We zien er dan ook op toe dat ook zij zich aan alle wetgeving houden en correct met jouw gegevens omgaan. We sloten met deze verwerkers sluitende overeenkomsten volgens de wettelijke voorschriften, die garanties bieden over geheimhouding en beveiliging van persoonsgegevens.

Diensten en organisaties waar wij mee samenwerken:

 • ABVV gewesten en centrales
 • Vlaamse overheidsdiensten zoals VDAB of Departement Socio-cultureel Werk
 • Ziekenfonds
 • OCMW’s
 • Banken en verzekeringsmaatschappijen
 • IT-diensten en externe programmeurs
 • Drukkerijen
 • Surveybedrijven voor tevredenheidsmetingen
 • Mailingbedrijven of platformen
 • Organisaties voor vorming en training
 • Communicatiebedrijven
 • Werkgevers

Wij hanteren strikte regels!

Wij streven een optimaal beveiligingsniveau na en engageren ons tot de volgende strikte regels:

 • Alle verwerkingen zijn op een wettelijk voorgeschreven basis gedocumenteerd en je kan hier steeds inzake in hebben.
 • Er is steeds een wettelijke grond of toestemming voor de verwerking van persoonsgegevens
 • We vermelden je steeds transparant welke de verwerkingen zijn en waarvoor ze dienen
 • We verrichten geen andere dan de opgesomde verwerkingen
 • De doelstelling van elke verwerking is steeds duidelijk
 • We gebruiken niet meer persoonsgegevens dan nodig voor de bedoelde verwerkingen
 • We zorgen steeds voor accurate en beschikbare persoonsgegevens
 • We houden persoonsgegevens bij volgens strikt omschreven regels
 • We hanteren voor onszelf alsook voor elke verwerker strikte regels aangaande technische en organisatorische maatregelen, teneinde je persoonsgegevens steeds veilig te houden
 • Je kan steeds vragen stellen en je rechten op inzage e.d. uitvoeren.
 • We hanteren volledige openheid naar toezichthouders
 • Anomalieën melden wij steeds aan de toezichthouder

Je hebt rechten!

Wij hanteren maximale transparantie en je kan bij ons terecht met alle vragen over het gebruik van jouw persoonsgegevens binnen het ABVV Oost-Vlaanderen.

Zoals voorzien in de GDPR- wetgeving, kan je toegang krijgen tot de persoonsgegevens waarvoor wij verwerkingsverantwoordelijke zijn. Je kan inzage krijgen, gegevens laten corrigeren, schrappen, je verzetten tegen verwerkingen alsook heb je het recht om het gebruik van jouw gegevens te beperken.

Er zijn enkele uitzonderingen:

 • Sommige gegevens moeten wij wettelijk bewaren of doorgeven aan de overheid
 • De persoonsgegevens die wij verwerken in kader van een opdracht van een overheidsdienst zoals VDAB, blijven eigendom van VDAB. Voor het uitoefenen van je rechten kan je terecht bij de betrokken overheidsdienst. Je zal hierover bij de aanvang van de dienstverlening geïnformeerd worden.

Technische maatregelen voor de beveiliging

Wij nemen maatregelen om ervoor te zorgen dat je gegevens veilig opgeslagen zijn:

 • Alle medewerkers die namens het ABVV Oost-Vlaanderen en zijn vzw’s van je gegevens kennis kunnen nemen, zijn gehouden aan de deontologische geheimhouding ervan. De betrokken medewerkers zijn geïnformeerd en opgeleid over het belang van de bescherming van persoonsgegevens.
 • Ons intern netwerk en bijhorend datacenter waarin je persoonsgegevens opgeslagen worden, bevinden zich in een van het internet afgeschermde omgeving, die bewaakt wordt door aangepaste technologieën (firewall).
 • We hanteren een gebruikersnaam en wachtwoordbeleid op onze computersystemen die verbonden zijn met het interne netwerk.
 • Er zijn toegangscontroles om informatie te beschermen tegen ongeoorloofde toegang, wijzigingen of verwijdering, al dan niet opzettelijk veroorzaakt.
 • Er zijn maatregelen van kracht met oog op brand- en diefstalpreventie binnen onze gebouwen. De aanwezige servers zijn fysiek en logisch beveiligd.
 • Wij maken back-ups van de persoonsgegevens om deze te kunnen herstellen bij fysieke of technische incidenten.
 • We pseudonimiseren, verwijderen gegevens en zorgen voor de encryptie van persoonsgegevens als de noodzaak zich stelt.
 • We evalueren regelmatig onze beveiligingsmaatregelen en sturen bij waar nodig.
 • Rollen en verantwoordelijkheden inzake informatiebeveiliging zijn gedefinieerd teneinde te garanderen dat alle beveiligingsactiviteiten worden uitgevoerd.
 • Alle vereiste documentatie, zoals beleidsregels, standaarden, procedures en richtlijnen, is aanwezig om de beveiliging te ondersteunen. Die documentatie wordt regelmatig herzien.

Cookies op onze websites

Wat is een cookie?

Een cookie is een klein tekstbestand dat tijdens het surfen op een website vanop je computer, tablet, smartphone… gegevens bijhoudt gedurende een tijd. Bij een volgend bezoek aan die site worden die gegevens herkend en gelezen. Op die manier kunnen bijvoorbeeld je voorkeuren ingesteld bij een vorig bezoek automatisch worden hernomen.

De websites van het Vlaams ABVV en zijn vzw’s maken zelf beperkt gebruik van cookies.

Het gaat daarbij om functionele cookies. Dit doen we om je  surfervaring te verbeteren. Zo onthouden we voor welk kantoor je  laatst de openingsuren hebt opgezocht op de site. Bij een volgend bezoek tonen we je dan meteen de openingsuren van dit kantoor.
En om controle cookies. Deze onthouden uw toestemming of weigering.

We maken ook gebruik van plug-ins (invoegtoepassingen) van derden om bepaalde zaken op de site te tonen. Deze plug-ins kunnen cookies veroorzaken eigen aan de toepassing.

We gebruiken de plug-ins van:

 • Issuu
  via de Issuu plug-in maken we onze brochures en andere gedrukte media via de website toegankelijk en doorbladerbaar.
   
 • YouTube
  via de YouTube (onderdeel van Google Inc.) plug-in worden YouTube video materiaal raadpleegbaar op onze site zonder dat je naar YouTube zelf moet springen.
   
 • Vimeo
  via de plug-in van Vimeo kan je je video materiaal bekijken rechtstreeks op onze site.
   
 • Google Analytics
  via Google Analytics proberen we zicht te krijgen op hoe onze site wordt gebruikt, welke pagina’s vooral worden bekeken, …
 • Je vindt uitleg over deze cookies op de site van de aanbieder in kwestie. 

Cookies verwijderen of blokkeren

Jouw cookies-instellingen kan je ten alle tijden aanpassen of verwijderen. In het menu van je browser onder ‘opties’ of ‘voorkeuren’ kan je wijzigingen opslaan. Dit moet je doen op elk apparaat waarmee je websites bezoekt.

Voor het goed gebruik van onze site is het aangeraden cookies actief te laten.

Social media beleid

Wij willen een moderne vakbond zijn en daarom gebruiken wij de mogelijkheden die geboden worden door de diverse sociale media. Meer nog, als vakbond zien wij het als onze plicht je te kunnen informeren over trends, gebeurtenissen, acties, evoluties in de arbeidsmarkt. We willen je ook toelaten om als lid al deze informatie te delen met je eigen netwerk.

Zo voorzien wij mogelijks “knoppen” op onze websites die je toelaten om bepaalde webpagina’s te beoordelen en/of te delen op sociale netwerken zoals Facebook en Twitter. De werking van deze “knoppen” is technisch geregeld door de respectievelijke sociale media bedrijven.

Wij raden je aan om de privacyverklaring van de sociale media-aanbieders, waarop je bent aangesloten, na te lezen. Zo krijg je zicht op wat deze sociale media bedrijven via cookies doen met je (persoons)gegevens.

Het is een feit dat vele van deze sociale media bedrijven zoals LinkedIn, Twitter, Facebook en Google+ overzeese (Amerikaanse) bedrijven zijn. Echter, zij zijn evenzeer als wij onderworpen aan de Europese Algemene Verordening Gegevensbescherming. In de praktijk doen zij dit via verklaringen in hun respectievelijke privacy policy en verwijzen zij naar de principes van de “EU-US Privacy Shield” die zij hebben ondertekend.

Dit houdt in dat er sprake is van een passend beschermingsniveau voor de verwerking van eventuele persoonsgegevens.

Scroll naar boven